Tənzimləyici orqanlara maliyyə hesabatları

MƏLUMATLARIN TOPLANMASI, İŞLƏNMƏSİ VƏ TƏQDİMATI İLƏ ƏLAQƏDAR BANKLARIN TƏLƏBLƏRİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ SİSTEMİ

BI sistemləri Banklar Qeyri bank kredit-maliyyə təşkilatları Sığorta və lizinq

Tənzimləyici orqanlara hesabatlar bankların məlumatların toplanması, işlənməsi və təqdimatı ilə əlaqədar ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş bir sistemdir. Məhsul hesabat və təhlil sisteminin qurulması ilə əlaqədar layihələri məlumatların korporativ anbarına əsasən “Cəld başlama” ilə təmin edir, bankın vahid informasiya məkanının təməlini qurmağa və məlumatların korporativ anbarından istifadənin faydalarını hiss etməyə imkan verir.Üstünlükləri

  • Məhsul ənənəvi üsulla müqayisədə hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi ilə əlaqədar əmək xərclərinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasını təmin edir;
  • Məhsul Milli Bank üçün məlumatın hazırlanmasının bütün mərhələlərində tam şəffaflığı və nəzarəti təmin edir;
  • Məhsul insan amilini minimuma endirməklə nəticələrin sabitliyini və təkrarlanmasını təmin edir;
  • Məhsul bankın kompleks təftiş yoxlamaları çərçivəsində bank mütəxəssislərinin və tənzimləyici nümayəndələrinin effektiv qarşılıqlı əlaqələrini dəstəkləyir.

Lisenziya obyektləri

  • Hesabatların tərtibatı üçün zəruri və kifayət olan ilkin məlumatlar modeli;
  • Tələblərə uyğun maliyyə və iqtisadi göstəricilər modeli;
  • Bank əməliyyatları haqqında ilkin məlumatların cari normativ-hüquqi aktlara uyğun olaraq maliyyə və iqtisadi göstəricilər dəstinə transformasiyası şərtləri;
  • Yekun hesabatların ötürülməsi üçün standart interfeyslər.

Tənzimləyici orqanlara hesabatlar sisteminin imkanları

  • Hesabat maddələri təsnifatçılarının idarə edilməsi və elastik tənzimlənməsi;
  • Hesabat maddələri üzrə ilkin məlumatların qruplaşdırılması ardıcıllığının tənzimlənməsi;
  • İlkin məlumatların qruplaşdırılması;
  • İlkin məlumatların müqavilələr və əlavə analitik əlamətlərə əsasən müqavilə əməliyyatları səviyyəsində zənginləşdirilməsi;
  • İnsayderlər və onlarla əlaqədar şəxslər haqqında məlumatların müstəqil idarə edilməsi imkanı;
  • Əlavə məlumatların avtomatik yüklənməsi üçün interfeyslərin təmin edilməsi;
  • Hesabat formalarının tələblərə uyğun formalaşdırılması;
  • Hesabat məqalələrinin dərin təhlili imkanları;
  • Əllə hesablanan hesabat məqalələrinə düzəlişlər daxil edilməsi üçün interfeys;
  • Hesabat mövqelərinə şərhlər daxil edilməsi üçün interfeys;
  • Qrupdaxili dövriyyələrin bölüşdürülməsi və konsolidasiya edilmiş hesabatlardan çıxarılması mexanizmləri;
  • Mühasibat məlumatlarının onların göndərilməsi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi kanallar vasitəsilə ötürülməsi.
Sosial şəbəkələrdə Share