Sənaye müəssisəsi

İSTEHSAL-TƏSƏRRÜFAT FƏALİYYƏTİNİN BÜTÜN SAHƏLƏRİNİN VASİTƏLİ OPERATİV VƏ MÜHASİBAT UÇOTUNUN TƏŞKİLİ

Промышленная автоматизация Müəssisələr

“Sənaye müəssisəsi” sistemi elastik və güclü məhsul olub istehsal müəssisəsinin fəaliyyətinin demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edir və müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin və idarə edilməsinin uçotu üçün vahid informasiya sistemini təşkil etməyə imkan verir.

Sistemin üstünlükləri

  • Müəssisənin rəhbərliyi üçün – şirkətin resurslarının analizi, planlaşdırılması və idarə edilməsi üçün imkanlar;
  • Şöbələrin rəhbərləri, istehsal, satış, istehlak və digər fəaliyyətlərlə birbaşa məşğul olan əməkdaşlar üçün – gündəlik işin effektivliyini artıran alətlər;
  • Mühasibat işçiləri, müəssisənin uçot xidmətləri üçün – mühasibat uçotunun qanunvericiliyə və şirkətin standartlarına müvafiq avtomatlaşdırılmış idarə edilməsi.

Sistemin yaradılmasının məqsədi

   Müəssisə rəhbərliyini və işçi heyətini mühasibat əməliyyatlarının avtomatlaşdırılmasının vahid dəsti ilə təmin etmək, hesabatları, istehsala nəzarəti, onun təhlilini, planlaşdırma və proqnozlaşdırmanı formalaşdırmaq yolu ilə istehsalın idarə keyfiyyətinin artırılması.Avtomatlaşdırmanın istiqamətləri

  • Tənzimlənən uçot -  

   İdarəetmə prinsipləri qanunvericiliklə müəyyən edilir. bu cür uçotun idarə edilməsi qaydaları, verilənlər strukturu və hesabatların formalaşdırılması ilə əlaqədar tələblər (o cümlədən, fəaliyyətin xüsusiyyətləri) bütün müəssisələr üçün eynidir. tənzimlənən uçotun - hesab planlarının idarə edilməsinin əsasları.

  • İdarəetmə uçotu -

   Müəssisənin daxilində işlənib hazırlanmış korporativ qaydalara müvafiq qurulur və müəssisədəki biznes proseslərinin idarə edilməsi zamanı lazımi məlumatların əldə edilməsi üçün istifadə olunur. İdarəetmə uçotu müəssisənin idarə edilməsinin həqiqi informativ dəstəyi olub ilk növbədə daxili istifadə edilir və əsas məqsədi rəhbərliyə operativ qərarların qəbulunda kömək etməkdir.

Sosial şəbəkələrdə Share