Avtomatik sistemlərin monitorinqi

MÜMKÜN XƏTALARA TEZ VƏ VAXTINDA REAKSİYA VERMƏK ÜÇÜN AVTOMATİK SİSTEMLƏRİN İŞİNİN İZLƏNMƏSİ

İT infrastrukturu

Avtomatik sistemlərin monitorinqi İT şöbələrinin işçilərinə mümkün xətalara tez və vaxtında reaksiya vermək üçün avtomatik sistemlərin işini 24/7 izləməyə imkan verir.

Sistemin üstünlükləri

  • Bankda/müəssisədə quraşdırılmış avtomatlaşdırılmış sistemlərin vəziyyəti barədə xülasə məlumatın əldə edilməsi;
  • Avtomatik sistemlərin işinin 24/7 izlənməsi;
  • Aktiv rejimdə və passiv rejimdə iş (monitorinq sistemi mühasibat sistemlərindən məlumat sorğulayır) (uçot sistemi monitorinq üçün məlumatı ötürür);
  • Xətaların yaranması dinamikasının sistemlərin iş qabiliyyətləri qrafiklərinə əsasən izlənməsi;
  • Sistemin xətasına əsasən potensial riskin müəyyən edilməsi və erkən xəbərdarlıq;
  • Serverlərin iş qabiliyyətini təmin etmək məqsədilə vaxtında reaksiya imkanı üçün sistem xətasının aşkar edildiyi təqdirdə xəbərdarlıqların alınması.

Sistemin funksionallığı

“Avtomatik sistemlərin monitorinqi” sistemi aşağıdakı sistemlərin iş qabiliyyətini izləyir:

Avtomatik sistemlərin monitorinqi   

Avtomatik sistemlərin monitorinqi sisteminin imkanları:

 • Sistemlərin qrup çərçivəsindəki vəziyyətini qiymətləndirir və xəta və digər skanlanan parametrlərin statistikasını əks etdirir;
 • Hərtərəfli məlumatlar əldə etmək üçün müxtəlif rejimlərdə işləyir: Aktiv rejimində mühasibat sistemlərindən informasiya sorğulayır və ya uçot sistemindən informasiyanı qəbul və emal edir;
 • Tərtibatçıların iştirakı olmadan proqram qoşması ilə müstəqil işləyir: istifadəçilərin və Bankda giriş rollarının konfiqurasiyası;
 • Sistemlərdə xətaların izlənməsi məntiqinin elastik konfiqurasiyası: xəta növü, xəta şəraitləri, səs siqnalı, bildiriş üçün xətaların təkrarlanmasının sayı, rəddetmənin yaranması ehtimalı haqqında qərar qəbul edilməsi meyarları;
 • Mümkün rəddetmələr haqqında bildirişləri həftənin günündən, hadisənin baş verməsi vaxtından, sistem növündən asılı olaraq müxtəlif qəbuledicilər üçün konfiqurasiya etmək olar;
 • Sistemin cəld quraşdırılması: avtonom modulun quraşdırılması və müəssisənin/bankın sistemlərinə müvafiq fərdi quraşdırma.
Sosial şəbəkələrdə Share